Terms of service


Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken deze Voorwaarden hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Dat heeft natuurlijk een goede reden: deze Voorwaarden vormen inderdaad een juridisch bindend contract tussen jou en Housemate. Lees ze daarom zorgvuldig door.

Om gebruik te maken van Housemate of onze andere producten of diensten die naar deze Voorwaarden verwijzen (we noemen deze in het vervolg samen de "Diensten"), moet instemmen met onze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Deze krijg je te zien;

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Het is niet toegestaan om een account aan te maken of de Diensten te gebruiken als je nog geen 14 jaar oud bent. Het kan zijn dat wij aanvullende Diensten aanbieden waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, die vereisen dat je zelfs nog ouder moet zijn om ze te mogen gebruiken. Lees alle voorwaarden daarom goed door.

Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

Als je de Diensten gebruikt in naam van een bedrijf of een organisatie, verklaar je dat je bevoegd bent om alle licenties die worden beschreven in deze Voorwaarden te verlenen en om in te stemmen met deze Voorwaarden in naam van het bedrijf of de organisatie.

2. Rechten die wij jou verlenen

Housemate verleent je een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om je gebruik te laten maken van de voorzieningen van de Dienst op de wijze die in deze Voorwaarden en ons gebruiksbeleid, zoals onze Communityrichtlijnen wordt toegestaan.

Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat.

Het is niet toegestaan enig onderdeel van de Diensten te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of in lease te geven. Het is ook niet toegestaan de software te onderwerpen aan reverse-engineering of te proberen de broncode van de software te achterhalen, tenzij wetgeving deze beperkingen verbiedt of je onze schriftelijke toestemming hebt om dit te doen.

3. Rechten die jij ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

We noemen data die zo zijn ingesteld dat ze door iedereen kunnen worden bekeken en content die je inzendt aan crowdsourced Diensten "Publieke Inhoud". Voor alle content die je aan de Diensten inzendt verleen je Housemate een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om die inhoud te hosten, op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te publiceren en te verspreiden, zolang je gebruikmaakt van de Diensten. Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten. Dit betekent, onder andere, dat je geen recht hebt op compensatie van Housemate of onze zakelijke partners als je naam of beeltenis wordt bekendgemaakt via de Diensten, zij het de Housemate app of een van de platforms van onze zakelijke partners.

We behouden ons het recht voor inhoud te verwijderen;

De Diensten kunnen advertenties bevatten. Als tegenprestatie voor het feit dat Housemate je toegang verleent en je gebruik laat maken van de Diensten stem je ermee in dat wij en onze externe partners advertenties in de Diensten plaatsen, waaronder gepersonaliseerde advertenties op basis van informatie die je ons verstrekt of die wij over jou verzamelen of krijgen. Omdat de Diensten inhoud bevatten die jij en andere gebruikers ons verstrekken, kunnen er soms advertenties bij, tussen, over en in jouw content verschijnen.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houdt er dan rekening mee dat we ze kunnen gebruiken zonder je te compenseren, en zonder enige beperking of verplichting aan jou.

4. De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft toegevoegd. Het maakt niet uit of deze inhoud is toegevoegd voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel Housemate zich het recht voorbehoudt alle inhoud die binnen de Diensten wordt geplaatst te bekijken en inhoud die in strijd is met deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of de wet, te verwijderen, bekijken we niet noodzakelijk alle inhoud.

Door middel van deze Voorwaarden en onze Communityrichtlijnen maken we duidelijk dat we niet willen dat onze Diensten worden misbruikt. Maar omdat we niet alle inhoud nakijken, kunnen we niet garanderen dat alle inhoud van de Diensten, of het gebruik van onze Diensten door onze gebruikers altijd voldoen aan onze Voorwaarden of richtlijnen.

5. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in het Privacybeleid.

6. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te laten zijn voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

7. Je account

Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw Housemate-account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is door een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts.

Door de Diensten te gebruiken verklaar je, naast het feit dat je je gezonde verstand zult gebruiken, dat:

Neem onmiddellijk contact op met support als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account.

8. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

9. Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval proberen we je daarvan vooraf op de hoogte te stellen, maar dat is niet altijd mogelijk.

We hopen natuurlijk dat je je leven lang Housemate blijft gebruiken, maar je kunt deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je account te verwijderen.

Housemate kan deze overeenkomst met jou ook op elk moment beëindigen als je je niet aan deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of de wet houdt of om welke reden dan ook waarop wij geen invloed hebben. En hoewel we proberen je hierover vooraf te informeren, kunnen we dat niet garanderen. Ons recht om deze overeenkomst te beëindigen, betekent dat we de levering van de Diensten aan jou kunnen stopzetten of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor je gebruik van de Diensten. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit.

Ongeacht wie deze overeenkomst beëindigt, blijven beiden, Housemate en jij gebonden aan Artikel 3, 6, en 9-14 van de Voorwaarden.

10. Vrijwaringen

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

De Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” (“as is”) en “zoals ze beschikbaar zijn” (“as available”) en voor zover wettelijk toegestaan, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden over (i) verkoopbaarheid, goede kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, rustig genot en niet-inbreukmakend karakter, of (ii) die voortvloeien uit bepaalde handelspraktijken. Bovendien kunnen we, ondanks dat we trachten een goede gebruikersbeleving te bieden, niet garanderen dat: (a) de Diensten altijd veilig, foutvrij of actueel zullen zijn; (b) de Diensten altijd werken zonder vertragingen, onderbrekingen of tekortkomingen, of (c) dat alle inhoud of gegevens die je via de Diensten ontvangt, actueel of accuraat zullen zijn.

Housemate aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor inhoud die jij, een andere gebruiker of een derde partij maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of bewaart op of via onze Diensten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je zou kunnen worden blootgesteld aan inhoud die mogelijk aanstootgevend, illegaal, misleidend of anderszins ongepast is. Housemate is hier in geen geval verantwoordelijk voor.

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze mogelijke verantwoordelijkheid uit om inhoud te verwijderen als dit wettelijk verplicht is volgens het recht van het land waarin jij woont.

11. Beperking van aansprakelijkheid

Housemate is niet aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, bijzondere, daaruit voortvloeiende, strafrechtelijke of meervoudige schade, of verlies van winst of inkomsten, direct of indirect, of verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortkomend uit:

Housemate aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor alle vorderingen met betrekking tot de Diensten met een waarde van meer dan € 100,- of het bedrag dat je de afgelopen 12 maanden aan Housemate hebt betaald, afhankelijk van welke van beide bedragen hoger is.

12. Beslechting van geschillen, arbitrage

Praat met ons als je je zorgen maakt. Neem gerust eerst contact met ons op, dan doen wij ons best om het probleem op te lossen. Voor sommige van onze Diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden die bepalingen over geschillenbeslechting bevatten die uniek zijn voor die Dienst of voor het land waarin je woont.

13. Bevoegde rechtbank

Voor zover het de partijen op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Housemate overeen dat alle vorderingen en geschillen (op basis van een overeenkomst of anderszins) voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.

14. Rechtskeuze

Het recht van Nederland is van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst of anderszins) die ontstaan door of met betrekking tot deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan.